Področja: Temeljni zakoni

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 11. 8. 2006

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1)

Uradni list: 79/2006, 68/2017, 46/2019, 95/2023-ZIUOPZP

Naslov angleškega prevoda: Vocational and Technical Education Act

Opomba: S tem zakonom se ureja izobraževanje za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe. S tem zakonom se ureja tudi izpopolnjevanje po pridobljeni izobrazbi ter usposabljanje, ki ni urejeno s predpisi s področja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 31. 12. 1993

Zakon o visokem šolstvu (ZVis)

Uradni list: 67/1993, 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 134/2003-UPB1, 63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip, 63/2007-popr., 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS, 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 78/2011, 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 109/2012, 85/2014, 75/2016, 61/2017-ZUPŠ, 65/2017, 49/2020-ZIUZEOP, 80/2020-ZIUOOPE, 152/2020-ZZUOOP, 175/2020-ZIUOPDVE, 42/2021 Odl.US: U-I-163/16-14, 57/2021 Odl.US: U-I-480/20-17, 54/2022-ZUPŠ-1, 100/2022-ZSZUN, 95/2023-ZIUOPZP

Naslov angleškega prevoda: Higher Education Act

Opomba: Zakon ureja statusna vprašanja visokošolskih zavodov, pogoje za opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljuje javno službo v visokem šolstvu in ureja način njenega financiranja. S tem zakonom se urejajo tudi statusna vprašanja knjižnic in inštitutov ter drugih zavodov, katerih dejavnost je potrebna za uresničevanje visokošolske dejavnosti, če so ustanovljeni v okviru univerz, in študentskih domov.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 15. 3. 1996

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Uradni list: 12/1996, 33/1997, 59/2001, 71/2004, 23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-UPB2, 60/2006 (63/2006 popr.), 81/2006-UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 63/2013, 46/2016-ZOFVI-K, 76/2023

Naslov angleškega prevoda: Basic School Act

Opomba: Zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje na domu. Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let. Z vstopom v 1. razred osnovne šole otrok pridobi status učenca. Učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje, ko uspešno konča 9. razred. Učenec izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih izobraževanja.