Področja: Višje strokovno izobraževanje

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 20. 5. 2006

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

Uradni list: 46/2006, 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20, 8/2017

Naslov angleškega prevoda: Decree on the Introduction and Use of Classification System of Education and Training

Opomba: S to uredbo Vlada Republike Slovenije uvaja Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) kot obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju statistično-analitičnih podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na socialno-ekonomskem in demografskem področju v Republiki Sloveniji. KLASIUS se uporablja za razvrščanje aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja v uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov (evidence, registri, baze podatkov, itd.) ter v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih.

Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

Uradni list: 29/1996, 91/2005, 114/2005-UPB1

Naslov angleškega prevoda: School Inspection Act

Opomba: Zakon ureja organizacijo, področja nadzora in pristojnosti šolske inšpekcije z namenom, da se zagotovi spoštovanje zakonitosti in s tem zaščita pravic predšolskih otrok, učencev, dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih ter strokovnih delavcev. Šolska inšpekcija obsega nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo opravljajo vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije za izobraževanje odraslih in zasebniki, ki izobražujejo po javno veljavnih programih. Šolska inšpekcija obsega tudi nadzor nad izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo domove za učence in dijaške domove.Za domove za učence in dijaške domove se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za šole in vrtce.

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 4. 10. 2008

Ne velja od: 14. 5. 2011

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja GRADBENIŠTVO

Uradni list: 94/2008, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Field and Level of Education of Vocational College Lecturers and Other Professional Workers in the Higher Vocational Programme "Construction"