Področja: Višje strokovno izobraževanje

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 9. 6. 2008

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

Uradni list: 57/2008, 86/2008, 3/2009 (razlaga), 16/2009 (razlaga), 23/2009 (Aneks št. 1), 33/2009 (razlaga), 48/2009 (razlaga), 91/2009 (Aneks št. 2), 8/2010 - Odl. US: U-I-244/08-14, 31/2010 (razlaga), 83/2010, 89/2010 (Aneks št. 3 in Aneks št. 4), 59/2011 (razlaga), 6/2012 (razlaga), 40/2012 (Aneks št. 5), 22/2013 (3 razlage), 46/2013 (Aneks št. 6) 45/2014 (razlaga), 95/2014 (Aneks št. 7), 90/2015-ZUPPJS16, 91/2015 (Aneks št. 8), 88/2016-ZUPPJS17, 21/2017 (Aneks št. 9), 46/2017 (Aneks št. 10), 69/2017 (Aneks št. 11), 80/2018 (Aneks št. 12), 48/2020 (razlaga), 175/2020-ZIUOPDVE

Naslov angleškega prevoda: Collective Agreement for Public Sector

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 4. 10. 2008

Ne velja od: 14. 5. 2011

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja USTNI HIGIENIK

Uradni list: 94/2008, 22/2010, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Field and Level of Education of Vocational College Lecturers and Other Professional Workers in the Higher Vocational Programme "Mouth-Hygienist"

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 6. 8. 2004

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)

Uradni list: 86/2004, 100/2013, 54/2022-ZUPŠ-1, 95/2023-ZIUOPZP, 102/2023

Naslov angleškega prevoda: Short Cycle Higher Vocational Education Act

Opomba: Zakon ureja izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje javno veljavne višje strokovne izobrazbe in organizacijo višjih strokovnih šol. Za vprašanja, ki jih ne ureja ta zakon, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 8. 8. 2007

Ne velja od: 14. 8. 2010

Uporablja se do: 28. 7. 2012

Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol

Uradni list: 71/2007, 62/2010-ZUPJS, 57/2012-ZPCP-2D

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Subsidy of Transport for Students in Upper Secondary and Higher Vocational Education

Opomba: Pravilnik je prenehal veljati 14.8.2010, razen 2. člena, ki naj bi se uporablja do uveljavitve podzakonskega predpisa po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (63. člen ZUPJS - Uradni list RS, št. 62/2010). Dokončno ga je razveljavil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D - Uradni list RS, št. 57/2012).

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 22. 1. 2005

Ne velja od: 17. 11. 2011

Uporablja se do: 1. 6. 2014

Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja

Uradni list: 6/2005, 98/2009, 87/2011-ZVPI, 109/2012-ZVPI-A

Naslov angleškega prevoda: Rules on Forms, Documentation, Costs and Conduction of Records in the Procedure of Recognition and Evaluation of Education

Opomba: Raba pravilnika po prenehanju njegove veljavnosti je določena v 27., 28. in 29. členu Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI), Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 - popr. in 109/2012.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 1. 9. 2008

Ne velja od: 17. 7. 2013

Uporablja se do: 31. 12. 2013

Zakon o štipendiranju (ZŠtip)

Uradni list: 59/2007, 63/2007-popr., 40/2009, 62/2010-ZUPJS, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 56/2013-ZŠtip-1

Naslov angleškega prevoda: Scholarship Act

Opomba: Zakon ureja štipendije in spodbude za izobraževanje, upravičence oziroma upravičenke do štipendij in spodbud za izobraževanje, pogoje za pridobitev štipendije, višino štipendije, postopke v zvezi s štipendijami in spodbudami za izobraževanje, vire financiranja, vodenje evidenc in nadzor nad izvajanjem tega zakona. Štipendije in spodbude za izobraževanje so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje izobrazbene ravni upravičencev, spodbujanju kadrovskega štipendiranja in spodbujanju sistema delovanja enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci regijske štipendijske sheme in državo, ter predstavlja izjemen pomen za razvoj regij in občin v Sloveniji, odpravi strukturnega neskladja na trgu dela in večji zaposlenosti.

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 15. 3. 1996

Ne velja od: 16. 2. 2018

Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO)

Uradni list: 12/1996, 86/2004-ZVSI, 69/2006, 110/2006-UPB1, (6/2018-ZIO-1)

Naslov angleškega prevoda: Adult Education Act

Opomba: Izobraževanje odraslih po tem zakonu obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Izobraževanje odraslih po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega ter višjega strokovnega izobraževanja se ureja z zakoni, ki urejajo ta področja izobraževanja, in s tem zakonom. Izobraževanje odraslih v visokem šolstvu se ureja z zakonom, ki ureja področje visokega šolstva.