Področja: Višje strokovno izobraževanje

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 23. 9. 2008

Ne velja od: 14. 5. 2011

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA

Uradni list: 90/2008, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Field and the Level of Education of Vocational College Lectures and Other Professional Workers in the Higher Vocational Programme Environment Protection and Municipal Policy

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 9. 6. 2008

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

Uradni list: 57/2008, 86/2008, 3/2009 (razlaga), 16/2009 (razlaga), 23/2009 (Aneks št. 1), 33/2009 (razlaga), 48/2009 (razlaga), 91/2009 (Aneks št. 2), 8/2010 - Odl. US: U-I-244/08-14, 31/2010 (razlaga), 83/2010, 89/2010 (Aneks št. 3 in Aneks št. 4), 59/2011 (razlaga), 6/2012 (razlaga), 40/2012 (Aneks št. 5), 22/2013 (3 razlage), 46/2013 (Aneks št. 6) 45/2014 (razlaga), 95/2014 (Aneks št. 7), 90/2015-ZUPPJS16, 91/2015 (Aneks št. 8), 88/2016-ZUPPJS17, 21/2017 (Aneks št. 9), 46/2017 (Aneks št. 10), 69/2017 (Aneks št. 11), 80/2018 (Aneks št. 12), 48/2020 (razlaga), 175/2020-ZIUOPDVE

Naslov angleškega prevoda: Collective Agreement for Public Sector

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 4. 10. 2008

Ne velja od: 14. 5. 2011

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja USTNI HIGIENIK

Uradni list: 94/2008, 22/2010, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Field and Level of Education of Vocational College Lecturers and Other Professional Workers in the Higher Vocational Programme "Mouth-Hygienist"

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 6. 8. 2004

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)

Uradni list: 86/2004, 100/2013, 54/2022-ZUPŠ-1, 95/2023-ZIUOPZP, 102/2023

Naslov angleškega prevoda: Short Cycle Higher Vocational Education Act

Opomba: Zakon ureja izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje javno veljavne višje strokovne izobrazbe in organizacijo višjih strokovnih šol. Za vprašanja, ki jih ne ureja ta zakon, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 8. 8. 2007

Ne velja od: 14. 8. 2010

Uporablja se do: 28. 7. 2012

Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol

Uradni list: 71/2007, 62/2010-ZUPJS, 57/2012-ZPCP-2D

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Subsidy of Transport for Students in Upper Secondary and Higher Vocational Education

Opomba: Pravilnik je prenehal veljati 14.8.2010, razen 2. člena, ki naj bi se uporablja do uveljavitve podzakonskega predpisa po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (63. člen ZUPJS - Uradni list RS, št. 62/2010). Dokončno ga je razveljavil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D - Uradni list RS, št. 57/2012).