Področja: Višje strokovno izobraževanje

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 29. 5. 1993

Ne velja od: 19. 11. 2005

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjih šol in študentov visokošolskih zavodov in za podelitev naziva učni zavod

Uradni list: 25/1993, 98/1999, (103/2005)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the requirements to be met by health institutions providing practical clinical instruction of pupils attending secondary schools and of students attending advanced educational institutions in order to be awarded the title educational institution

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 4. 10. 2008

Ne velja od: 14. 5. 2011

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ELEKTRONIKA

Uradni list: 94/2008, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Field and Level of Education of Vocational College Lecturers and Other Professional Workers in the Higher Vocational Programme "Electronics"

Razpis za dodelitev koncesije

Uradni list: 91/1998

Opomba: Koncesija bo dodeljena za izobraževanje mladine po programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Poslovni sekretar. Dodeljevala se bo najmanj za toliko časa, kolikor traja izobraževanje ene generacije, in sicer od študijskega leta 1999/2000 naprej.