Področja: Višje strokovno izobraževanje

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 23. 9. 2008

Ne velja od: 14. 5. 2011

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA

Uradni list: 90/2008, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Field and the Level of Education of Vocational College Lectures and Other Professional Workers in the Higher Vocational Programme Environment Protection and Municipal Policy

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 8. 2. 2011

Navodilo o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov

Uradni list: 5/2011, 10/2019

Naslov angleškega prevoda: Instructions on Conducting the Procedures for Preparation, Transmission for Adoption and Publication of Public Educational Programmes

Opomba: To navodilo ureja: postopke v zvezi s posredovanjem predlogov javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov iz 9. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v obravnavo na Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje ter Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih, postopke obravnave in sprejemanja programov pred in v zvezi z objavo programov ter roke, v katerih je potrebno te postopke izpeljati.

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 10. 8. 2005

Ne velja od: 1. 1. 2013

Pravilnik o uvajanju novega načina financiranja in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v srednjih in višjih strokovnih šolah ter dijaških domovih

Uradni list: 75/2005, (107/2012)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Introduction of a new Method for Financing and Organizing Educational Work in Upper Secondary Technical Schools, Higher Vocational Colleges and Halls of Residence for Upper Secondary School

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 14. 6. 2006

Ne velja od: 8. 8. 2022

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1)

Uradni list: 61/2006, 87/2011-ZVPI (97/2011-popr.), 55/2017, (100/2022-ZSZUN)

Naslov angleškega prevoda: Professional and Academic Titles Act

Opomba: Zakon ureja strokovne in znanstvene naslove, ki se pridobijo na visokošolskih zavodih po končanih javno veljavnih študijskih programih prve, druge ali tretje stopnje. Ureja tudi nazive strokovne izobrazbe, ki se pridobijo v višjih strokovnih šolah po končanih javno veljavnih višješolskih študijskih programih v skladu z zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje. S pričetkom veljave Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI), Ur. l. RS, št. 87/2011 in 97/2011-popr., prenehajo veljati določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 19. člena. Zaradi zaposlovanja v reguliranih poklicih, za katere se s predpisom zahteva slovenski strokovni oziroma znanstveni naslov, pa se te določbe uporabljajo do 17. 12. 2012.