Področja: Višje strokovno izobraževanje

Dogovor o zagotavljanju kakovosti vzgoje in izobraževanja, o reševanju presežkov delovne sile, o izvajanju stalnega strokovnega spopolnjevanja in o spremembah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Uradni list: 28/1999

Naslov angleškega prevoda: Agreement on the: Quality Assurance, Rights to In-service Training, Means of Solving Problems of Redundant Teachers and Improvements of the Promotion Regulations in Pre-School Institutions and Schools

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 19. 8. 1995

Zakon o državni statistiki (ZDSta)

Uradni list: 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.)

Naslov angleškega prevoda: National Statistics Act

Opomba: Državna statistika je strokovno neodvisna dejavnost izvajanja nacionalnega programa statističnih raziskovanj. Državna statistika zagotavlja organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu in javnosti podatke o stanju in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov. Državna statistika zagotavlja izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije s posredovanjem in izmenjavanjem statističnih podatkov z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. Državna statistika se izvaja po načelu nevtralnosti, objektivnosti, strokovne neodvisnosti in racionalnosti. Podatki se pridobivajo in posredujejo na podlagi uporabe znanstvenih spoznanj in strokovno ustreznih metod.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 16. 8. 2005

Ne velja od: 2. 12. 2017

Uporablja se do: 31. 12. 2017

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Uradni list: 73/2005, 103/2005, 12/2006, 36/2006, 46/2006, 77/2006, 128/2006, 37/2007, 95/2007, 112/2007, 104/2008, 123/2008, 21/2009, 61/2009, 91/2009, 3/2010, 27/2010, 45/2010, 62/2010, 88/2010, 10/2011, 45/2011, 53/2011, 86/2011, 26/2012, 41/2012, 90/2012, 24/2013, 75/2013, 79/2013, 108/2013, 15/2014, 43/2014, 6/2015, 57/2015, 90/2015-ZUPPJS16, 98/2015, 15/2016, 84/2016, 88/2016-ZUPPJS17, 15/2017, (68/2017)

Naslov angleškega prevoda: Decree on Salaries of Directors within Public Sector

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 9. 10. 2007

Ne velja od: 14. 5. 2011

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

Uradni list: 91/2007, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules on the Field and Level of Education of Vocational College Lectures and Other Professional Workers in the Heigher Vocational Study Programme "Management of Countryside and Landscape"