Področja: Višje strokovno izobraževanje

Dogovor o zagotavljanju kakovosti vzgoje in izobraževanja, o reševanju presežkov delovne sile, o izvajanju stalnega strokovnega spopolnjevanja in o spremembah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Uradni list: 28/1999

Naslov angleškega prevoda: Agreement on the: Quality Assurance, Rights to In-service Training, Means of Solving Problems of Redundant Teachers and Improvements of the Promotion Regulations in Pre-School Institutions and Schools

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 19. 8. 1995

Zakon o državni statistiki (ZDSta)

Uradni list: 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.)

Naslov angleškega prevoda: National Statistics Act

Opomba: Državna statistika je strokovno neodvisna dejavnost izvajanja nacionalnega programa statističnih raziskovanj. Državna statistika zagotavlja organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu in javnosti podatke o stanju in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov. Državna statistika zagotavlja izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije s posredovanjem in izmenjavanjem statističnih podatkov z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. Državna statistika se izvaja po načelu nevtralnosti, objektivnosti, strokovne neodvisnosti in racionalnosti. Podatki se pridobivajo in posredujejo na podlagi uporabe znanstvenih spoznanj in strokovno ustreznih metod.

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 4. 10. 2008

Ne velja od: 14. 5. 2011

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja MEHATRONIKA

Uradni list: 94/2008, (35/2011)

Naslov angleškega prevoda: Rules in the Field and Level of Education of Vocational College Lecturers and Other Professional Workers in the Higher Vocational Programme "Mechatronics"

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 14. 6. 2006

Ne velja od: 8. 8. 2022

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1)

Uradni list: 61/2006, 87/2011-ZVPI (97/2011-popr.), 55/2017, (100/2022-ZSZUN)

Naslov angleškega prevoda: Professional and Academic Titles Act

Opomba: Zakon ureja strokovne in znanstvene naslove, ki se pridobijo na visokošolskih zavodih po končanih javno veljavnih študijskih programih prve, druge ali tretje stopnje. Ureja tudi nazive strokovne izobrazbe, ki se pridobijo v višjih strokovnih šolah po končanih javno veljavnih višješolskih študijskih programih v skladu z zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje. S pričetkom veljave Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI), Ur. l. RS, št. 87/2011 in 97/2011-popr., prenehajo veljati določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 19. člena. Zaradi zaposlovanja v reguliranih poklicih, za katere se s predpisom zahteva slovenski strokovni oziroma znanstveni naslov, pa se te določbe uporabljajo do 17. 12. 2012.