Področja: Visoko šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 9. 6. 2008

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

Uradni list: 57/2008, 86/2008, 3/2009 (razlaga), 16/2009 (razlaga), 23/2009 (Aneks št. 1), 33/2009 (razlaga), 48/2009 (razlaga), 91/2009 (Aneks št. 2), 8/2010 - Odl. US: U-I-244/08-14, 31/2010 (razlaga), 83/2010, 89/2010 (Aneks št. 3 in Aneks št. 4), 59/2011 (razlaga), 6/2012 (razlaga), 40/2012 (Aneks št. 5), 22/2013 (3 razlage), 46/2013 (Aneks št. 6) 45/2014 (razlaga), 95/2014 (Aneks št. 7), 90/2015-ZUPPJS16, 91/2015 (Aneks št. 8), 88/2016-ZUPPJS17, 21/2017 (Aneks št. 9), 46/2017 (Aneks št. 10), 69/2017 (Aneks št. 11), 80/2018 (Aneks št. 12), 48/2020 (razlaga)

Naslov angleškega prevoda: Collective Agreement for Public Sector

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 1. 1. 2009

Ne velja od: 9. 1. 2010

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Uradni list: 121/2008, 1/2010

Naslov angleškega prevoda: Rules on determining the volume of funds earmarked for work performance bonus payment within public institutions under the authority of the Ministry of Higher Education, Science and Technology in selling goods and services on the market

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 15. 7. 1994

Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS)

Uradni list: 38/1994, 59/2019

Naslov angleškega prevoda: Students Association Act

Opomba:

Zakon ureja položaj, delovanje in dejavnost samoupravne skupnosti študentov Slovenije (Študentska organizacija Slovenije). V Študentsko organizacijo Slovenije se združujejo študentje zaradi urejanja vprašanj skupnega pomena in uresničevanja skupnih interesov, solidarnega zadovoljevanja skupnih potreb ter opravljanja zadev iz državne pristojnosti, ki so dane Študentski organizaciji Slovenije z javnim pooblastilom.