Področja: Visoko šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 19. 6. 1999

Ne velja od: 19. 7. 2007

Pravilnik o štipendiranju

Uradni list: 48/1999, 43/2000, 62/2001, 85/2002, 15/2003 Odl.US: U-I-201/99-29, 40/2003, 64/2004, 28/2006, 50/2006, 80/2006, 57/2007, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 88/2007

Naslov angleškega prevoda: Scholarship Rules

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 18. 10. 2002

Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP)

Uradni list: 85/2002, 52/2007, 74/2007-UPB1, 33/2009, 40/2012-ZUJF, 46/2014, 86/2014-UPBB4, 61/2017-ZUPŠ, 80/2020-ZIUOOPE, 98/2020-ZIUPDV

Naslov angleškega prevoda: Subsidized Student Meals Act

Opomba: Zakon določa pravico študentov do subvencionirane študentske prehrane ter način in merila za subvencioniranje.