Področja: Visoko šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 31. 12. 2003

Ne velja od: 5. 2. 2011

Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2010

Uradni list: 134/2003, 72/2004, 4/2006, 132/2006, 99/2008, 30/2009, 110/2009, 60/2010, 88/2010, 7/2011

Naslov angleškega prevoda: Decree on budgetary financing of higher education and other university member institutions from 2004 till 2008

Opomba: Z dnem uveljavitve (6.11.2010) Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Urad. list RS 88/2010) preneha veljati 26. člen te uredbe.

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod

Uradni list: 103/2005

Naslov angleškega prevoda: Rules on the requirements to be met by health institutions providing practical clinical instruction of pupils attending secondary schools and of students attending advanced educational institutions in order to be awarded the title educational institution

Opomba: Ta pravilnik določa organizacijske, kadrovske, materialne in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod za podelitev naziva učni zavod, če želi v skladu z izobraževalnimi programi srednjih, višjih in visokih zdravstvenih šol ter fakultet izvajati praktični pouk dijakov in študentov. Praktični pouk dijakov in študentov lahko izvaja tudi drug zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in zasebni zdravstveni delavec, če izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in s tem pravilnikom.