Področja: Visoko šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 31. 12. 1993

Zakon o visokem šolstvu (ZVis)

Uradni list: 67/1993, 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 134/2003-UPB1, 63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip, 63/2007-popr., 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS, 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 78/2011, 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 109/2012, 85/2014, 75/2016, 61/2017-ZUPŠ, 65/2017, 49/2020-ZIUZEOP, 80/2020-ZIUOOPE, 152/2020-ZZUOOP, 175/2020-ZIUOPDVE, 42/2021 Odl.US: U-I-163/16-14

Naslov angleškega prevoda: Higher Education Act

Opomba: Zakon ureja statusna vprašanja visokošolskih zavodov, pogoje za opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljuje javno službo v visokem šolstvu in ureja način njenega financiranja. S tem zakonom se urejajo tudi statusna vprašanja knjižnic in inštitutov ter drugih zavodov, katerih dejavnost je potrebna za uresničevanje visokošolske dejavnosti, če so ustanovljeni v okviru univerz, in študentskih domov.

Pravno informacijski sistem RS

Uradno besedilo

Velja od: 24. 12. 2010

Ne velja od: 5. 8. 2016

Uporablja se do: 30. 9. 2015

Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za šolstvo in znanost Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja

Uradni list: 104/2010 (MP 21/2010), (53/2016 (MP 12/2016))

Naslov angleškega prevoda: Decree ratifying the Protocol between the Ministry of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Slovenia, the Ministry of Education and Sports of the Republic of Slovenia and the Ministry of Education and Science of Montenegro on Cooperation in the Field of Education