Področja: Visoko šolstvo

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod

Uradni list: 103/2005

Naslov angleškega prevoda: Rules on the requirements to be met by health institutions providing practical clinical instruction of pupils attending secondary schools and of students attending advanced educational institutions in order to be awarded the title educational institution

Opomba: Ta pravilnik določa organizacijske, kadrovske, materialne in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod za podelitev naziva učni zavod, če želi v skladu z izobraževalnimi programi srednjih, višjih in visokih zdravstvenih šol ter fakultet izvajati praktični pouk dijakov in študentov. Praktični pouk dijakov in študentov lahko izvaja tudi drug zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in zasebni zdravstveni delavec, če izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in s tem pravilnikom.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 1. 9. 2008

Ne velja od: 17. 7. 2013

Uporablja se do: 31. 12. 2013

Zakon o štipendiranju (ZŠtip)

Uradni list: 59/2007, 63/2007-popr., 40/2009, 62/2010-ZUPJS, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 56/2013-ZŠtip-1

Naslov angleškega prevoda: Scholarship Act

Opomba: Zakon ureja štipendije in spodbude za izobraževanje, upravičence oziroma upravičenke do štipendij in spodbud za izobraževanje, pogoje za pridobitev štipendije, višino štipendije, postopke v zvezi s štipendijami in spodbudami za izobraževanje, vire financiranja, vodenje evidenc in nadzor nad izvajanjem tega zakona. Štipendije in spodbude za izobraževanje so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje izobrazbene ravni upravičencev, spodbujanju kadrovskega štipendiranja in spodbujanju sistema delovanja enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci regijske štipendijske sheme in državo, ter predstavlja izjemen pomen za razvoj regij in občin v Sloveniji, odpravi strukturnega neskladja na trgu dela in večji zaposlenosti.