Področja: Visoko šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 19. 6. 1999

Ne velja od: 19. 7. 2007

Pravilnik o štipendiranju

Uradni list: 48/1999, 43/2000, 62/2001, 85/2002, 15/2003 Odl.US: U-I-201/99-29, 40/2003, 64/2004, 28/2006, 50/2006, 80/2006, 57/2007, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), (88/2007)

Naslov angleškega prevoda: Scholarship Rules

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 22. 1. 2005

Ne velja od: 17. 11. 2011

Uporablja se do: 1. 6. 2014

Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja

Uradni list: 6/2005, 98/2009, 87/2011-ZVPI, 109/2012-ZVPI-A

Naslov angleškega prevoda: Rules on Forms, Documentation, Costs and Conduction of Records in the Procedure of Recognition and Evaluation of Education

Opomba: Raba pravilnika po prenehanju njegove veljavnosti je določena v 27., 28. in 29. členu Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI), Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 - popr. in 109/2012.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 18. 10. 2002

Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP)

Uradni list: 85/2002, 52/2007, 74/2007-UPB1, 33/2009, 40/2012-ZUJF, 46/2014, 86/2014-UPBB4, 61/2017-ZUPŠ, 80/2020-ZIUOOPE, 98/2020-ZIUPDV, 54/2022-ZUPŠ-1

Naslov angleškega prevoda: Subsidized Student Meals Act

Opomba: Zakon določa pravico študentov do subvencionirane študentske prehrane ter način in merila za subvencioniranje.