Področja: Visoko šolstvo

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 6. 8. 2004

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)

Uradni list: 86/2004, 100/2013, 54/2022-ZUPŠ-1, 95/2023-ZIUOPZP, 102/2023

Naslov angleškega prevoda: Short Cycle Higher Vocational Education Act

Opomba: Zakon ureja izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje javno veljavne višje strokovne izobrazbe in organizacijo višjih strokovnih šol. Za vprašanja, ki jih ne ureja ta zakon, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.

Pravno informacijski sistem RS

Velja od: 1. 3. 2009

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Uradni list: 14/2009, 23/2009, 48/2009, 113/2009, 25/2010, 67/2010, 105/2010, 45/2012, 24/2013, 51/2013, 12/2014, 24/2014, 52/2014, 59/2014, 24/2015, 3/2016, 70/2016, 14/2017, 68/2017, 6/2019, 51/2019, 59/2019, 78/2019, 157/2020, 191/2020, 13/2021, 101/2021, 122/2021, 145/2021, 194/2021, 15/2022, 99/2022, 117/2022, 151/2022, 127/2023, 22/2024, 44/2024

Naslov angleškega prevoda: Rules on the methodology for the transfer and analysis of the salaries data in the public sector

Druga dopolnitev Seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav II

Uradni list: 43/2010

Naslov angleškega prevoda: Second completion of the List of professional and academic titles and their abbreviations

Opomba: S tem seznamom se dopolnjuje seznam strokovnih in znanstvenih naslovov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/2006 in 17/2007. Objavljeni so naslovi po študijskih programih prve, druge in tretje stopnje, akreditiranih od 2. 3. 2007 do 25. 2. 2010 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 59/2007 – ZŠtip, 15/2008 – odl. US, 64/2008 in 86/2009).